ងាយស្រួល និងថែមទាំង Free ទៀត!​ បង់ថ្លៃទឹក ភ្លើង និងសំរាម តាមរយៈ TrueMoney Wallet​​!

លក្ខខណ្ឌចូលរួម៖

អតិថិជនទាំងអស់អាចធ្វើការបង់វិក្កយបត្រ ដោយឥតគិតថ្លៃសេវា តាមរយៈ TrueMoney Wallet

ការផ្តល់ជូនដោយ ឥតគិតថ្លៃនេះ មិនកំណត់ទៅលើទំហំទឹកប្រាក់លើវិក្កយបត្រឡើយ

ការផ្តល់ជូននេះសម្រាប់តែការបង់ថ្លៃរដ្ឋាករទឹកស្វយ័តក្រុងភ្នំពេញ, បង់ថ្លៃអគ្គីសនី នៅរាជធានីភ្នំពេញ​ ​​និងខេត្តកណ្តាល និងសម្រាប់ការបង់ថ្លៃសេវាប្រមូលសំរាម និងសំណល់រឹង រាជធានីភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះ

រយៈពេល : 01-Jan to 31-Mar