អតិថិជនទាំងអស់អាចទទួលបានទឹកប្រាក់សំណាងត្រលប់មកវិញភ្លាមៗដោយគ្រាន់តែធ្វើការផ្ទេរប្រាក់(អ្នកគ្មានគណនី ទៅអ្នកគ្មានគណនី) ចាប់ពី 10 ដុល្លារ ឡើងទៅ នៅតាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស ហើយធ្វើការពិនិត្យទៅលើលេខកូដសម្ងាត់ 3ខ្ទង់ចុងក្រោយ ប្រសិនបើទទួលបានលេខកូដ 168, 888 ឬ 999 នោះលោកអ្នកនឹងអាចប្តូរជាទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញភ្លាមៗ។

កម្មវិធីប្រូម៉ូសិនចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021។

*សម្រាប់ការផ្ទេរប្រាក់ចាប់ពី 10 ដុល្លារ ឡើងទៅ

របៀបចូលរួម

  1. តម្រូវឲ្យអតិថិជនធ្វើការផ្ទេរប្រាក់(អ្នកគ្មានគណនី ទៅអ្នកគ្មានគណនី) ចាប់ពី 10 ដុល្លារ ឡើងទៅ នៅតាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស
  2. សូមធ្វើការស្វែងរកលេខកូដសំណាង 3ខ្ទង់ខាងក្រោយ នៅលើវិក្កយបត្រ ដែលមានលេខ (168, 888 ឬ999) នោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់រហូតដល់16,900 រៀល ត្រលប់មកវិញ
  3. ទឹកប្រាក់ដែលផ្តល់ជូន មានតម្លៃច្រើនបំផុត 16,900 រៀល ក្នុងប្រូម៉ូសិននេះ 

168 = 16,900 KHR

888 = 8,900 KHR

999 = 10,000 KHR

4. វិក្កយបត្រត្រូវមានសពុលភាពចាប់ពី​​ថ្ងៃទី22 ​ ខែកុម្ភៈ រហូតដល់ ថ្ងៃទី31 ​ ខែមីនា ឆ្នាំ 2021

    តែបុ៉ណ្ណោះ

របៀបទទួលរង្វាន់

  1. បន្ទាប់ពីលោកអ្នកទទួលបានលេខកូដសំណាង3ខ្ទង់ ខាងក្រោយ នៃលេខកូដសម្ងាត់8ខ្ទង់ ដែលមានលេខ 168, 888 ឬ 999 លោកអ្នកអាចប្តូរជាទឹកប្រាក់ត្រលប់មកវិញភ្លាមៗ នៅតាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី
  2. តម្រូវឲ្យអតិថិជនធ្វើការប្រគល់វិក្កយបត្រដែលឈ្នះ ទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីផ្ទាល់ដើម្បីប្តូររង្វាន់។*ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដែលលោកអ្នកបានធ្វើការផ្ទេរប្រាក់
  3. សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់ខាងផ្នែកបំរើសេវាអតិថិជន (023/095/060/070 999 639)

លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗ

  1. ​ប្រូម៉ូសិននេះផ្តល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបាន​ធ្វើការផ្ទេរផ្ទាល់នៅតាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ទូទាំងប្រទេស
  2. ទឹកប្រាក់សំណាងនេះនឹងធ្វើការផ្តល់ជូន​រហូតដល់អស់ពីស្តុក
  3. ទ្រូម៉ាន់នី សូមរក្សាសិទ្ធកែប្រែលក្ខខណ្ឌនានា ឬ ផ្អាកកម្មវិធីប្រូម៉ូសិននេះ ដោយពុំចាំបាច់ផ្តល់ជូនដំណឹងជាមុនឡើយ។

រយៈពេល : 22-Feb to 31-Mar