បញ្ចុះតម្លៃ៥០% លើការដាក់លុយទូរសព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធ

កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូន២ដងក្នុងមួយខែ សម្រាប់ការដាក់លុយទូរសព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធតាម TrueMoney App ។

*** លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត ៕

 

ផ្ទេរប្រាក់

 ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង អស់ត្រឹមតែ ១៥០០៛។

ព័ត៌មានលំអិត 023 999 639