កម្មវិធីអស្ចារ្យពីក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី

ឡើងផ្អើលម៉ង! ផ្ញើភ្លាម ឈ្នះភ្លាម ឈ្នះលុយរាល់ថ្ងៃ ឈ្នះម៉ូតូរាល់សប្តាហ៍

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីមានកម្មវិធីពិសេស ផ្ញើភ្លាម ឈ្នះភ្លាម លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ញើលុយជាមួយភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំង ២៥ ខេត្តក្រុង នឹងមានឱកាសឈ្នះលុយនិងម៉ូតូជាច្រើន

កម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ ២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នេះតទៅ។ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីទាំងអស់

ដែលតែងតែគាំទ្រនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី។

សម្រាប់អតិថិជនដែលឈ្នះរង្វាន់លុយ និងមានលេខកូដសំងាត់៦ខ្ទង់ លើវិក្កយបត្រផ្ទេរប្រាក់ ចំពោះលេខកូដសំងាត់៦ខ្ទង់ និងមានសុពលភាពដល់ទៅ១៤ថ្ងៃ សូមមើល

រូបខាងក្រោម៖

សម្រាប់រង្វាន់ម៉ូតូនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់លើគេហទំព័រ Facebook ទ្រូម៉ាន់នី ដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះ។ 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 070/089 999 639

 

  បង់ស្រួល ឈ្នះស្រួល ពីទ្រូម៉ាន់នី!

រង្វាន់ជាច្រើន កំពុងរង់ចាំអតិថិជន CP ទាំងអស់ ដែលបានបង់ថ្លៃទំនិញតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំងខេត្តក្រុង។

 អតិថិជន CP អាចបង់ថ្លៃទំនិញតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដោយអតិថិជន គ្រាន់តែប្រាប់លេខកូដសំគាល់ 6ឫ7ខ្ទង់ (ID Numbers) និង លេខទូរស័ព្ទ

របស់ខ្លួនទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី រួចជាការស្រេច។

រងា្វន់រួមមាន÷

 • ម៉ូតូ Honda Dream 2017 1 រងា្វន់

 •ទូរទស្សន៍  27 អ៊ីង 2 រងា្វន់

 •កង់ 20 រងា្វន់

 •ឆ្នាំងដាំបាយអគ្គីសនី 45 រងា្វន់

 

ផ្ទេរប្រាក់

 ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង អស់ត្រឹមតែ ២៥០០៛។

ព័ត៌មានលំអិត 070 999 639 / 089 999 639

 

ផ្ទេរប្រាក់តាមគណនីទ្រូម៉ាន់នី

ឡូយមេស! អស់ត្រឹមតែ ១៥០០៛‌ ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ ជាមួយគណនីទ្រូម៉ាន់នី តាមរយៈគណនីទ្រូម៉ាន់នី។

ព័ត៌មានលំអិត 070 999 639 / 089 999 639