បង់ស្រួល!ឈ្នះស្រួល! ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុចំរើន

 បង់ស្រួល ឈ្នះស្រួល ពីទ្រូម៉ាន់នី! រង្វាន់ជាច្រើន កំពុងរង់ចាំអតិថិជនចំរើន ទាំងអស់ ដែលបានបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំងខេត្តក្រុង។

 អតិថិជនចំរើនអាចបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដោយអតិថិជន គ្រាន់តែប្រាប់លេខកូដសំគាល់ 15ខ្ទង់ (ID Numbers) និង លេខទូរស័ព្ទ របស់ខ្លួនទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី រួចជាការស្រេច។

រងា្វន់រួមមាន÷

 •ទូរទស្សន៍ Samsung 32 អ៊ីង 2 រងា្វន់

 •កង់ 30 រងា្វន់

 •ចង្រ្កានហ្គាស 50 រងា្វន់

 •ចានស្រាក់ 50 រងា្វន់

 លក្ខខណ្ឌចាប់រង្វាន់÷

 ១.ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីនឹងប្រមូលលេខកូដសំគាល់ 15ខ្ទង់ (ID Numbers)របស់អតិថិជនចំរើនទាំងអស់ដែលបានបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី។

 ២.សំរាប់ការផ្សងសំណាង អតិថិជនចំរើនត្រូវរក្សាទុកវិក្កយបត្រដែលបានបង់ប្រាក់កម្ចីតាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលដែលបានចេញ។

 ៣.លេខកូដសំគាល់ 15ខ្ទង់ (ID Numbers) របស់អតិថិជនទាំងអស់នឹងត្រូវបានក្រឡុកចាប់ដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីសែ្វងរកអ្នកឈ្នះ។

 ៤.ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំ មកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលទូ្រម៉ាន់នី ដើម្បីទទួលរង្វាន់ទូរទស្សន៍ Samsung 32 អ៊ីង និង កង់។ អ្នកឈ្នះរង្វាន់តូច ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនតាមរយៈបុគ្គលិកឥណទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ចំរើន។

 សំគាល់÷ ខណៈពេលចាប់រង្វាន់ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈFacebaook។

 

បង់ស្រួល!ឈ្នះស្រួល! ជាមួយគ្រឹះស្ថានមីក្រូហរិញ្ញវត្ថុនិរន្ត

 បង់ស្រួល ឈ្នះស្រួល ពីទ្រូម៉ាន់នី! រង្វាន់ជាច្រើន កំពុងរង់ចាំអតិថិជននិរន្តរ ទាំងអស់ ដែលបានបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំងខេត្តក្រុង។

 អតិថិជននិរន្តរអាចបង់ប្រាក់កម្ចីដោយឥតគិតថ្លៃសេវាតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដោយអតិថិជន គ្រាន់តែប្រាប់លេខកូដសំគាល់ 9ខ្ទង់ (ID Numbers) និង លេខទូរស័ព្ទ របស់ខ្លួនទៅកាន់ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី រួចជាការស្រេច។

រងា្វន់រួមមាន÷

 •ទូរទស្សន៍ Samsung 32 អ៊ីង 2 រងា្វន់

 •កង្ហារ 20 រងា្វន់

 •ឆ្នាំងដាំបាយ អេឡិចទ្រូនិច 30 រងា្វន់

 •ចង្ក្រានហ្គាស 50 រងា្វន់

 •ចានស្រាក់ 150 រងា្វន់

 លក្ខខណ្ឌចាប់រង្វាន់÷

 ១.ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីនឹងប្រមូលលេខកូដសំគាល់ 9ខ្ទង់ (ID Numbers) របស់អតិថិជននិរន្តរ ទាំងអស់ដែលបានបង់ប្រាក់កម្ចីតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី។

 ២.សំរាប់ការផ្សងសំណាង អតិថិជននិរន្តរត្រូវរក្សាទុកវិក្កយបត្រដែលបានបង់ប្រាក់កម្ចីតាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលដែលបានចេញ។

 ៣.លេខកូដសំគាល់ 9ខ្ទង់ (ID Numbers) របស់អតិថិជនទាំងអស់នឹងត្រូវបានក្រឡុកចាប់ដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះ។

 ៤.ក្រុមហ៊ុននឹងទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ធំ មកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលទូ្រម៉ាន់នី ដើម្បីទទួលរង្វាន់ទូរទស្សន៍ Samsung 32 អ៊ីង។ អ្នកឈ្នះរង្វាន់តូច ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនតាម រយៈបុគ្គលិកឥណទានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ និរន្តរ ភីអិលស៊ី។

 សំគាល់÷ ខណៈពេលចាប់រង្វាន់ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមរយៈFacebaook។

 

ផ្ទេរប្រាក់

 ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំង២៥ខេត្តក្រុងុ អស់ត្រឹមតែ ២៥០០៛។

ព័ត៌មានលំអិត 070 999 639 / 089 999 639

 

ផ្ទេរប្រាក់តាមគណនីទ្រូម៉ាន់នី

ឡូយមេស! អស់ត្រឹមតែ ១៥០០៛‌ ក្នុងការផ្ទេរប្រាក់ ជាមួយគណនីទ្រូម៉ាន់នី តាមរយៈគណនីទ្រូម៉ាន់នី។

ព័ត៌មានលំអិត 070 999 639 / 089 999 639