កម្មវិធីប្រមូសិនដ៏ធំពីក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី

ឡើងផ្អើលម៉ង! ផ្ញើភ្លាម ឈ្នះភ្លាម ឈ្នះលុយរាល់ថ្ងៃ

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីមានកម្មវិធីពិសេស ផ្ញើភ្លាម ឈ្នះភ្លាម លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ទេរប្រាក់ជាមួយ ភ្នាក់ងារ

ទ្រូម៉ាន់នីគ្រប់ ២៥ ខេត្តក្រុង នឹងមានឱកាសឈ្នះលុយជាច្រើន។ ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីបង្កើតកម្មវិធីប្រមូសិន

នេះឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនិងប្រើ

ប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី។

សម្រាប់អតិថិជនដែលឈ្នៈរង្វាន់លុយនិងមានលេខកូដសំងាត់៦ខ្ទង់លើវិក្កយបត្រផ្ទេរប្រាក់ ចំពោះ

លេខកូដសំងាត់៦ខ្ទង់ និងមានសុពលភាព១៤ថ្ងៃ  ។  

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 070/089 999 639

 

ផ្ទេរប្រាក់

 ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង អស់ត្រឹមតែ ២៥០០៛។

ព័ត៌មានលំអិត 070 999 639 / 089 999 639