ទិញស្រួល ! ឈ្នះស្រួល!  

 

 

ពីទ្រូម៉ាន់នី រង្វាន់ជាច្រើន កំពុងរង់ចាំអតិថិជន BOOKMEBUSទាំងអស់ ដែលបានទិញសំបុត្រឡានក្រុងតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំងខេត្តក្រុង។

 រងា្វន់រួមមាន÷

-iPhone 8 1 រងា្វន់

-iPad air 1 រងា្វន់

-Power Bank 10 រងា្វន់

-កង្ហារ 10 រងា្វន់

 

 អតិថិជន BOOKMEBUS អាចទិញសំបុត្រឡានក្រុងតាមរយៈភ្នាក់ងារ ទ្រូម៉ាន់នី ដោយអតិថិជនគ្រាន់តែ៖

-ប្រាប់ទិសដៅដែលត្រូវចេញ 

-ថ្ងៃនិងម៉ោងចេញដំណើរ 

-ប្រាប់លេខទូរសព្ទ 

-ជ្រើសរើសចំនួននិងលេខកៅអី

 

 លក្ខខណ្ឌចាប់រង្វាន់÷

-ការចាប់រង្វាន់នេះគីសំរាប់តែអតិថិជន ដែលបានទិញសំបុត្រឡានក្រុងតាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំងខេត្តក្រុង។

-ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីនឹងប្រមូលយកលេខប្រតិបត្តការរបស់អតិថិជន ទាំងអស់ដែលបានទិញសំបុត្រឡានក្រុង តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី

មកធ្វើការចាប់រង្វាន់។

-អតិថិជនទាំងអស់ត្រូវរក្សាសំបុត្រដែលបានទិញ តាមភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នី ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលដែលបានចេញ។ 

-លេខប្រតិបត្តការបស់អតិថិជនទាំងអស់នឹងត្រូវបានក្រឡុកចាប់ដោយប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះ។

-ក្រុមហ៊ុនទូ្រម៉ាន់នី នឹងទំនាក់ទំនងទៅកាន់អ្នកឈ្នះ មកកាន់ការិយាល័យកណ្តាលទូ្រម៉ាន់នីដើម្បីទទួលរង្វាន់។

សំគាល់÷

 -ក្រុមហ៊ុនមានសិទ្ធក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌណាមួយដោយមិនបានផ្តល់ដំណឹងជាមុន។

-សម្រាប់ការចាប់រង្វាន់ក្រុមហ៊ុន នឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ Facebook

ទ្រូម៉ាន់នីផ្លូវការ ។ 

 

កម្មវិធីប្រមូសិនដ៏ធំពីក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី

ឡើងផ្អើលម៉ង! ផ្ញើភ្លាម ឈ្នះភ្លាម ឈ្នះលុយរាល់ថ្ងៃ

ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីមានកម្មវិធីពិសេស ផ្ញើភ្លាម ឈ្នះភ្លាម លោកអ្នកគ្រាន់តែផ្ទេរប្រាក់ជាមួយ ភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីគ្រប់ ២៥ ខេត្តក្រុង នឹងមានឱកាស

ឈ្នះលុយជាច្រើន។ ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីបង្កើតកម្មវិធីប្រមូសិន

នេះឡើងដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រនិងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នី។

សម្រាប់អតិថិជនដែលឈ្នៈរង្វាន់លុយនិងមានលេខកូដសំងាត់៦ខ្ទង់លើវិក្កយបត្រផ្ទេរប្រាក់ ចំពោះលេខកូដសំងាត់៦ខ្ទង់ និងមានសុពលភាព១៤ថ្ងៃ  ។  

 

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 070/089 999 639

 

ផ្ទេរប្រាក់

 ផ្ទេរប្រាក់តាមរយៈភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីទូទាំង២៥ខេត្តក្រុង អស់ត្រឹមតែ ២៥០០៛។

ព័ត៌មានលំអិត 070 999 639 / 089 999 639